CLUBREGLEMENT


 

ART .1: LIDMAATSCHAP

 • Alle meerderjarigen (vanaf 14 jaar) kunnen lid worden van de club, mits de betaling van de jaarlijkse verzekeringspremie en een jaarlijks lidgeld, vastgesteld door het bestuur.
 • Niet-leden mogen  maximaal deelnemen aan 3 fietstochten (op proef), vanaf de 4de rit dienen hij of zij zich aan te sluiten bij de club.
 • Het ''fiets''-seizoen neemt aanvang in maart (bij de openingsrit) en eindigt in oktober (bij de sluitingsrit).
 • Inschrijven is GEDURENDE HET GANSE JAAR geldig maar bij voorkeur voor 30 april van het lopende seizoen.
 • In geval van slechte weersomstandigheden beslist de MEERDERHEID van de aanwezige bestuursleden of de voorziene rit wordt gereden.

ART. 2: GEDRAGSCODE

 • Iedereen dient zich strikt aan de geldende verkeersreglementen te houden.
 • In iedere omstandigheden (hindernis-kruispunt-verkeerslicht-valpartij-defect-etc..) wordt er gewacht op iedereen. De slogan "SAMEN UIT,SAMEN THUIS" is steeds van toepassing
 • Alle deelnemers volgen "ONVOORWAARDELIJK" de bevelen en ritlijnen der ritleiders (groepskapitein)
 • De groepskapitein(s) wordt (en) aangeduid door het bestuur binnen iedere groep. Zij zijn verantwoordelijk voor o.a. het respecteren van de gemiddelden, geven de nodige bevelen en richlijnen die door ALLE deelnemers moeten worden opgevolgd.
 • In geval groepen samen fietsen wordt het gemiddelde bepaald door de groepskapitein. Het is de plicht van de kapitein ervoor te zorgen dat de groep niet uiteen valt. Hiervoor is het noodzakelijk de nodige maatregelen te treffen zoals bijv; het wachten bovenop de helling, aanpassen van de gemiddelde snelheid,...

 

 • ART.3: RIT EN GROEPSREGELS

 • Start en aankomst gebeuren in het clublokaal alwaar een gratis consummatie wordt gegeven na de rit.
  Tijdens de rit MAG elke groep 1 tussenstop maken alwaar er eventueel een consummatie kan worden genuttigd. Deze stoppen worden georganiseerd in het traject van de rit en door het bestuur éénduidig vastgelegd. Hiervan kan enkel worden afgeweken bij een eventueel gesloten etablisement, café,...
 • In geval van slechte weeromstandigheden beslist DE MEERDERHEID van de aanwezige bestuursleden of de voorziene rit wordt gereden.
 • Het dragen van een helm is verplicht tijdens alle fietsactiviteiten van de club. Wie zich op een fietsrit van de club aanbiedt zonder valhelm kan aan deze rit niet deelnemen.
 • De fietstochten die door de club georganiseerd, worden in principe verreden in  3 groepen die zich in de mate van het mogelijke houden aan de richtlijnen
 • ALLE deelnemers volgen ONVOORWAARDELIJK de bevelen en richtlijnen der ritleiders.
 • Er wordt gereden in 3 groepen:
   • GROEP1:        80 -110km     à 30-32km/h       vertrek 8u30
   • GROEP2:        60 - 80 km      à 27-30km/h       vertrek 8u30
   • GROEP3:        50 - 70 km      à 24-27km/h      vertrek 8u30
    Alle vermelde afstanden en snelheden zijn niet bindend en afhankelijk van het soort parcours, speciale ritten, weersomstandigheden,...

    De leden kiezen vrij binnen welke groep zij hun ritten rijden,

  ART.4: PUNTENSYSTEEM

           

           Na het afsluiten van het seizoen word(t)(en) de clubkampioen(en) bekend gemaakt en dit op basis van een puntensysteem.

           Voor het maatschappelijke jaar komen volgende activiteiten in aanmerking:    

                   

           - Aanwezigheid inschrijvingsvergadering: 3 punten 

           - Start aan  clublokaal :  1 punt

          -  Uitrijden van de rit of de intentie daartoe (defecten e.d, kunnen tot de intentie behoren): 1 punt

          - Bezoek aan het clublokaal in groep en in clubkledij na de rit en het nuttigen van de aangeboden drankje: 1 punt

          -  Deelname tweedaagse: 6 punten

          -  Meehelpen aan bijzondere activiteiten, waarvoor het bestuur bepaald dat er punten zal toegekend worden

           BIJ IEDERE START EN AANKOMST, VAN ELKE IN AANMERKING KOMENDE ACTIVITEIT, ZAL EEN LIJST WORDEN  AANGEBODEN AAN DE RITLEIDER              DIE DE PUNTEN ZAL TOEKENNEN.

           KEIZER: Wie 3 jaar na elkaar kampioen wordt, krijgt deze titel.

   ART.5: ONTSLAG VAN DE LEDEN-UITSLUITING VAN LEDEN

   • ONTSLAG: Iedere lid kan zich ten alle tijde terugtrekken uit de vereniging door een schriftelijke mededeling aan de voorzitter te overhandigen. Het lid zal op dat ogenblik geen aanspraak kunnen maken op het terugbetaling van het voor dat maatschappelijk jaar betaalde lidgeld.
   • UITSLUITING: Het bestuur kan overgaan tot het uitsluiten van een lid en dit in volgende gevallen: - Het lid berokkent schade aan de belangen van de vereniging zowel in woord als in daad- Het lid dat zijn verplichtingen opgelegd volgens de statuten van de vereniging niet nakomt- Het lid dat een openlijke  dat in strijd is met de algemeen geldende normen van goed zedelijk gedrag vertoond dat in strijd is met de algemene     geldende normen van goed zedelijk gedrag

   ART.6 : CLUBMATERIAAL 

    Bij een defect, tijdens een georganiseerde rit van de club, kan het lid het voorhanden reserve materiaal in bruikleen verder gebruiken tot het einde     van de rit. Dit materiaal dient, volledig gereinigd en in de zelfde staat als ontvangst, uiterlijk 3 dagen na de rit te worden terugbezorgd aan de     verantwoordelijke voor het materiaal.

    

   ART.7: KLEDIJ

   • Het (toekomstige) lid tekent het bestelformulier op de voorziene pasdagen en wordt na betaling eigenaar van de kledij
   • De club stelt een basispakket kledij ter beschikking van de leden. De kostprijs van deze uitrusting wordt bepaald door het bestuur en staat op het bestelformulier.
   • Het lid is steeds verplicht om de volledige uitrusting te dragen tijdens elke fietsactiviteit waaraan hij deelneemt.
   • Indien het lid, om welbepaalde reden, bijkomende kledij wenst, kan hij deze bekomen mits betaling van de kostprijs van dit kledingstuk aan de clubkas.

   ART.8: AANSPRAKELIJKHEID

   • Het bestuur is kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

   ART.9: PLICHT VAN HET LID

   • Ieder lid wordt geacht het reglement te kennen en te respecteren.

   ART.10: TOEZICHT

   • Het bestuur zal toezicht uitoefenen op de toepassing van het reglement.